Podmienky štandardnej záruky

ZÁRUKA SA VZŤAHUJE NA: Odvlhčovacie systémy, prenosné systémy, systémy Hi-wall, konzolové systémy, kazetové systémy, systémy s potrubím, voľne stojace systémy a systémy s variabilným tokom chladiva. Záručné podmienky platia len pre produkty radu DX.

Týmto zaručujeme, že produkty CARRIER sú bez chýb materiálu a vyhotovenia, pričom každá záruka sa týka jedného systému (vnútornej a vonkajšej jednotky).

Záruka platí pre:

  • Zariadenia zakúpené u autorizovaného distribútora. 
  • Inštaláciu vykonanú autorizovanými technikmi pomocou vhodných nástrojov, technickej dokumentácie a pokynov v pripojených návodoch spoločnosti AHI Carrier S.E.E. S.A., bez ďalších úprav.
  • Záruka platí po dobu dvoch (2) rokov od dátumu zakúpenia.

Záruka sa ďalej vzťahuje na:

  • Náklady na chybných dielov jednotky. Výmena dielu nepredlžuje záručnú dobu systému.

Záruka sa nevzťahuje na:

  • Náklady každoročného servisu, ktorý je potrebné vykonať na zabezpečenie správneho fungovania/údržby jednotky. 
  • Prípadné náklady na prepravu jednotky z dôvodu opravy alebo výmeny.
  • Škody spôsobené prepravcom.
  • Prácu potrebnú na zaistenie bezpečného prístupu k zariadeniu (regály/zdvíhacie zariadenia).
  • Poruchy z dôvodu chybnej inštalácie, nesprávneho a nevhodného používania, nevhodnej údržby, pripojenia k nesprávnemu napätiu alebo inému než určenému zdroju napájania, výkyvov v napätí, ako aj poškodenia spôsobeného korozívnym prostredím (napr. v priestoroch v blízkosti mora alebo prostredia s nadmerným obsahom prachu v ovzduší atď.).
  • Stratu diaľkového ovládania.

Zodpovednosť spoločnosti AHI Carrier S.E.E. S.A. sa obmedzuje výlučne na prevádzku zariadenia v záruke a netýka sa používania alebo využitia zariadenia, preto spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody (priame, nepriame alebo následné), ktoré vznikli počas používania zariadenia na podnikateľské alebo iné podobné účely (ušlý zisk atď.).